• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: محمدرضا فتحی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی
مدرس: سنجش واندازه گیری تحصیلی , مبانی روان شناسی
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مدرس دانشگاه فرهنگیان و مراکز آموزش ضمن خدمت
2.مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور
3.تالیف کتاب پژوهش آموزشی، رویکرد کمی، کیفی و ترکیبی
4.مشاور مراکز راهنمایی ومشاوره خانواده