• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: محمد کرمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی
مدرس: اخلاق حرفه ایی، تفکر خلاق، مدیریت وقت
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مشاور مدیر توسعه منابع انسانی(جاری)
2.معاون مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشمی
3.تالیف کتاب "مدیریت زمان / همیشه راه بهتری وجود دارد" انتشارات برهان نور--(چاپ دوم)
4.مولف اثر و مدرس دوره "حرفه ایی گرایی اخلاقی در سازمان و مدیریت"
5.تالیف کتاب "حرفه ایی گرایی اخلاقی در سازمان و مدیریت انتشارات"-- برهان نور (چاپ پنجم)